Centenary Celebration

Administrators

President                                                    Chen Jining

Vice Presidents                                        Cheng Jianping

                                                                     Xie Weihe 

                                                                        Yuan Si

                                                                     Qiu Yong

                                                                    Jiang Shengyao

                                                                    Xue Qikun

                                                                   Ji Junmin

Chairman of the University Council                      Chen Xu

Honorary Chairman of the University Council    Wang Dazhong

Vice Chairpersons of the University Council    Wang Mingzhi

                                                                                     Han Jingyang

                                                                                    Shi Zongkai

                                                                                   Deng Wei

                                                                                   Zhang Fengchang

                                                                                   

Chairman of the Academic Affairs Committee        Qian Yi

Chairman of the Degree Conferral Committee      Chen Jining

 

(http://news.tsinghua.edu.cn)